Regulamin

§ 1

 1. Sklep internetowy sklep.toptenhotels.pl dostępny pod adresem internetowym sklep.toptenhotels.pl, prowadzona jest przez Top Ten Hotels Joanna Staniec, NIP 9492145765, REGON 243598816. 
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do klientów przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.toptenhotels.pl

 § 2

 
 1. Sprzedawca – Top Ten Hotels Joanna Staniec, NIP 9492145765, REGON 243598816. 
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Hurtowni.
 4. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: sklep.toptenhotels.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze sklepem

 
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Aleja Wolności 67/69 Częstochowa 42-202 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: office@toptenhotels.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 119 334
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1090 1795 0000 0001 4320 0688
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W dni wolne od pracy i święta bezpośredni kontakt telefoniczny nie jest możliwy.

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari itp. Zalecamy zastosowanie możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu wymaga założenie Konta i aktywację. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami BRUTTO (uwzględniają podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Informacje ogólne

 

 1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  imię, nazwisko, adres dostawy, nr. Telefonu do kontaktu, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Aby w pełni korzystać ze sklepu sklep.toptenhotels.pl niezbędne jest aktywowanie każdego nowego konta klienta.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zarejestrować się w sklepie sklep.toptenhotels.pl
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się;
  4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz (opcjonalnie) potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska 19zł (3-5dni roboczych-po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy),
 3. Przesyłka kurierska pobraniowa 35zł (3-5dni roboczych),
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Al. Wolności 77, Częstochowa 42-202, 0zł (7dni roboczych)
 5. Przesyłka na półpalecie przedpłata (dot. Zastawy stołowej – porcelany) 100zł (3-7dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy)
 6. Przesyłka na półpalecie pobranie (dot. Zastawy stołowej – porcelany) 120zł (3-7 dni- od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy)
 7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 8. Płatność przy odbiorze / za pobraniem
 9. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – 72109017950000000143200688
 10. Płatności elektroniczne PayU.
 11. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 12. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.
 1. Art. 27.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych , Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 15. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 17. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10


Reklamacja i gwarancja


1.Reklamacji podlegają wyłącznie towary uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem. Reklamację należy zgłosić w ciągu 7dni od dnia zaobserwowania wady.

 

2. Art. 27.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

8. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@sklep.toptenhotels.pl, lub za pomocą listu poleconego wysłanego na Adres Sprzedawcy:

Top Ten Hotels Joanna Staniec ul.Al. Wolnośći 67/69 Częstochowa 42-202, Polska, telefonicznie pod numer telefonu +48 790 730 791 czynny w godz. 8:00-17:00 w dni robocze. Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia w formie mailowej lub listowej.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: nazwa Klienta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu – wymiary są podane na każdej stronie produktowej.

7. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem dalszym obrotem handlowym i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.

9. Uszkodzenia w transporcie należy wskazać w obecności kuriera w formie pisemnej.

10. Reklamacje ilościowe, jakościowe lub inne Klient zobowiązany jest zgłosić na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku wad ukrytych sprzedanego towaru, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić wadę niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż uprawnienie Użytkownika do zgłoszenia wady ukrytej towaru wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania towaru.

11. Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. nie może nosić śladów żadnych przeróbek, użytkowania, itp.

§ 11

Dane osobowe w sklepu internetowego

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta ze sklepu internetowego ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta ze sklepu internetowego ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje na stronie sklep.toptenhotels.pl w zakładce Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aby uzyskać wysokie rabaty stwórz koszyk wycen!

 1. Przejdź do wybranej kategorii
 2. Wybierz interesujące Cię produkty i dodaj do wyceny 
 3. Kliknij w “zobacz koszyk wyceny” 
 4. Zmień ilości 
 5. Zaktualizuj wycenę 
 6. Uzupełnij dane w formularzu 
 7. Wyślij do wyceny